Onze experts Taxatie offerte Vacatures bekijken
branches lengkeek

Taxatiebegrippen

Bij het taxeren van opstal of inventaris komt veel kijken. We begrijpen dat het soms niet altijd meteen duidelijk is wat er bedoeld wordt, of dat er termen gebruikt worden die wel wat meer verduidelijking kunnen gebruiken.

We hebben daarom belangrijke termen en begrippen op deze pagina verzameld.

Wetboek

“De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij duidelijk in een voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een

Lees meer Pijl blauw

Gebouw

De in het polisblad omschreven onroerende zaak met al wat daartoe bestemd is en volgens verkeersopvattingen daarvan deel uitmaakt. Voor zover niet voor afzonderlijke sommen verzekerd, zijn in de omschrijving alle bouwsels begrepen die naar aard en inrichting bestemd zijn om duurzaam ter plaatse te blijven. Tenzij anders in dit

Lees meer Pijl blauw

Opruimingskosten

De kosten voor het afbreken, wegruimen, afvoeren, storten en vernietigen van verzekerde c.q. te verzekeren zaken en de kosten die het rechtstreeks en noodzakelijk gevolg zijn van een gevaar waartegen verzekerd is.

In het advies opruimingskosten van Lengkeek zijn niet begrepen de eventuele extra opruimingskosten die

Lees meer Pijl blauw

Vaste taxatie/niet vaste taxatie

Van oudsher wordt een onderscheid gemaakt tussen “vaste taxatie” en “niet op vaste taxatie”. Alhoewel de oorspronkelijke wetgeving waarin dat onderscheid werd geregeld niet meer van kracht is, blijft het onderscheid bestaan. “Niet op vaste taxatie” gewaardeerde zaken zijn zaken die naar hun aard niet of slecht vast te waarderen

Lees meer Pijl blauw

Bedrijfsinventaris

Alle roerende zaken, met uitzondering van goederen en van particuliere huishoudelijke inboedel van verzekerde. Normaliter maken motorvoertuigen en aanhangwagens voorzien van een kenteken, caravans en vaartuigen geen deel uit van de verzekerde bedrijfsinventaris.

Huurdersbelang

De kosten voor de bouwkundige verbeteringen en aanpassingen, voor zover door en/of voor rekening en/of risico van verzekerde als huurder gemaakt in het gehuurde gebouw of de gehuurde ruimte(n).

Eigenaarsbelang

De kosten voor de bouwkundige verbeteringen en aanpassingen, voor zover door en/of voor rekening en/of risico van verzekerde als eigenaar/appartementsgerechtigde gemaakt in de via een Vereniging van Eigenaars verzekerde opstal.

Goederen

Goederen zijnde grond- en hulpstoffen, halffabricaten, eindproducten, goederen in bewerking en emballage.

Opruimingskosten

De kosten voor het afbreken, wegruimen, afvoeren, storten en vernietigen van verzekerde c.q. te verzekeren zaken en de kosten die het rechtstreeks en noodzakelijk gevolg zijn van een gevaar waartegen verzekerd is. In het advies zijn niet begrepen de eventuele extra opruimingskosten die kunnen ontstaan door de

Lees meer Pijl blauw

Exoneratiebeding

Een taxatierapport is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever ten behoeve van hetgeen omschreven in het doel van de taxatie. Door Lengkeek BV wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard bij gebruik door derden, tenzij met schriftelijke toestemming van Lengkeek BV. Lengkeek BV aanvaardt ten aanzien van de

Lees meer Pijl blauw

WAARDERINGSGRONDSLAG EN WAARDEBEGRIPPEN

Herbouwwaarde

Onder herbouwwaarde wordt verstaan het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw – op dezelfde locatie en naar constructie en indeling gelijkwaardig – onmiddellijk na de gebeurtenis. Dat is met inbegrip van architectenhonorarium, kosten voor advies, tekeningen en toezicht tijdens de bouw, leges en

Lees meer Pijl blauw

Nieuwwaarde

Het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit. Inclusief kosten voor opstellen en ingebruikneming, binnen een zo kort mogelijke termijn door de eigenaar of namens deze.

Vervangingswaarde

Het bedrag dat benodigd is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardige zaken. Inclusief kosten voor opstellen en ingebruikneming, binnen een zo kort mogelijke termijn door de eigenaar of namens deze. Als er geen vervangingsmarkt bestaat dan wordt de hoogste uitkomst aangehouden van: – de

Lees meer Pijl blauw

Executiewaarde

Het bedrag dat een zaak bij gedwongen verkoop in openbare veiling op de wijze als door de wet voorgeschreven, redelijkerwijs zal kunnen opbrengen bij onmiddellijke verkoop aan de meest biedende gegadigde. In de huidige conditie zonder voorbereiding van betekenis.

Liquidatiewaarde

Het bedrag dat een zaak bij gedwongen verkoop in openbare veiling op de wijze als door de wet voorgeschreven, redelijkerwijs zal kunnen opbrengen bij verkoop na minimale voorbereiding aan de meest biedende gegadigde. In de huidige conditie met een zo kortmogelijke doorlooptijd.

Marktwaarde

Het geschatte bedrag waartegen een object of recht c.q. verplichting zou worden overgedragen op de waardepeildatum tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper in een zakelijke transactie, na behoorlijke marketing en waarbij de partijen zouden hebben gehandeld met kennis van zaken, prudent en niet

Lees meer Pijl blauw

Onderhandse verkoopwaarde bij gelijkblijvende locatie en gebruik

Onder de onderhandse verkoopwaarde bij gelijkblijvende locatie en gebruik wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrijwillige onderhandse verkoop, na de beste voorbereiding en aanbieding op de voor de aard van de zaken gebruikelijke wijze en bij gelijkblijvende locatie en gebruik, zal kunnen

Lees meer Pijl blauw

Onderhandse verkoopwaarde

Onder de onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan: “het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrijwillige onderhandse verkoop, na de beste voorbereiding en aanbieding op de voor de aard van de zaken gebruikelijke wijze, zal kunnen opbrengen”.

Besluit Actuele waarde

Het besluit actuele waarde kent drie waarde definities:
1. Actuele Kostprijs:
a. de actuele inkoopprijs en de bijkomende kosten van een actief, verminderd met afschrijvingen; of
b. de actuele aanschaffingskosten van de gebruikte gronden hulpstoffen en de overige kosten we

Lees meer Pijl blauw

Clausules

Individuele appartementsclausule

Bij een individuele opstalverzekering is de kans op een onderverzekering van het hele gebouw groot. Als ook maar een van de eigenaren zich niet verzekerd heeft en/of onderverzekerd is dan is het totale gebouw daardoor onderverzekerd. Om de eigenaar die zich goed verzekerd heeft niet de dupe te laten worden is er een

Lees meer Pijl blauw

Appartementenclausule

De appartementenclausule houdt in dat het risico van opzet of nalatigheid ten aanzien van de ontstane schade van één van de appartementseigenaren ten opzichte van de andere appartementseigenaren wordt uitgesloten.
Stel dat één van de eigenaren met opzet brand sticht, dan zal de verzekeringsmaatschappij toch het schadebedra

Lees meer Pijl blauw

Vork clausule

Het kan voorkomen dat een gebouw niet meer op dezelfde wijze herbouwd mag worden. Dit komt voornamelijk voor bij oude gebouwen, denk daarbij aan een oude fabriek, een klooster of kerkgebouw. De vorkclausule (‘single loss limit’) is een verzekeringsvorm die dan gebruikt kan worden.

Lees meer Pijl blauw
Pijl - back to top